Γεώργιος Βεντότης
Λεξικὸν τῆς Γραικικῆς Γαλλικῆς τε καὶ Ἰταλικῆς Γλώσσης
Σπυρίδων Βλαντής
-
Βενετία 1816
1 τόμος, σ. 688, 14 x 22 cm
Νικόλαος Γλυκής
Νικολάου Γλυκή
ελληνικά - γαλλικά - ιταλικά

Λεξικὸν τῆς Γραικικῆς Γαλλικῆς τε καὶ Ἰταλικῆς Γλώσσης, συνερανισθὲν τὸ πρῶτον παρὰ Γεωργίου Βεντότου, νῦν δὲ αὖθις εἰς φῶς ἀχθὲν ἐπιστασίᾳ Σπυρίδωνος Βλαντῆ καὶ φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῶ Τυπογράφῳ, ἐν Βενετία παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων 1816.