Σκαρλάτος Βυζάντιος
Λεξικὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἑλληνικῆς διαλέκτου
-
-
Αθήνα 1857
1 τόμος, σ. 503, 20.5 x 13 cm
Κ. Βαρβάτης
Αλεξάνδρου Γκαρπολά
ελληνικά - γαλλικά

Λεξικὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἑλληνικῆς διαλέκτου, μεθηρμηνευμένης εἰς τὸ ἀρχαῖον Ἑλληνικὸν καὶ Γαλλικὸν μετὰ προσθήκης γεωγραφικοῦ πίνακος τῶν νεωτέρων καὶ παλαιῶν ὀνομάτων ὑπὸ Σκαρλάτου Δ. τοῦ Βυζαντίου. Ἔκδοσις Δευτέρα. Ἐπηυξημένη καὶ διορθωμένη. Δαπάνῃ Κ. Βαρβάτη. Ἀθήνησι τύποις Ἀλεξάνδρου Γκαρπολᾶ 1857.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm