Δημήτριος Παναγιωτάδης Γοβδελάς
Δοκίμιον περὶ τῶν γραμμάτων τῆς τῶν Γάλλων φωνῆς
-
-
Βιέννη 1816
1 τόμος, σ. 341, 20 x 12 cm
-
Ιωαν. Βαρθ. Τζβεκίου
ελληνικά

Δοκίμιον περὶ τῶν γραμμάτων τῆς τῶν Γάλλων φωνῆς καὶ τῆς αὐτῶν ἀπαγγελίας, ναὶ μὴν καὶ περὶ τῶν διφορούμενων διγενῶν οὐσιαστικῶν τε καὶ ἐπιθέτων ὀνομάτων. Ὑπὸ Δημητρίου Παναγιωτάδου τοῦ Γοβδελᾶ Δόκτωρος καὶ Καθηγητοῦ τῶν Ἐλευθερίων Τεχνῶν καὶ τῆς Φιλοσοφίας. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας. Ἐκ τῆς τυπογραφίας τοῦ Ἰωαν. Βαρθ. Τζβεκίου ᾳωις΄ -1816.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm