Ενρ. Ν. Ουλέριχος
Στοιχειώδη Μαθήματα τῆς Λατινικῆς Γλώσσης
-
-
Αθήνα 1864
1 τόμος, σ. 156, 20 x 13 cm
τέκνα Ανδρέα Κορομηλά
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Στοιχειώδη Μαθήματα τῆς Λατινικῆς Γλώσσης, πρὸς χρῆσιν τῶν σχολείων καὶ κατωτέρων τάξεων τῶν Γυμνασίων ὑπὸ Ενρ. Ν. Ουλερίχου Δ. Φ. κατ’ ἔγκρισιν τοῦ ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστ. καὶ τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως Ὑπουργείου καὶ τῆς ἐπὶ τῶν διδακτικῶν βιβλίων ἐπιτροπῆς. Διὰ δαπάνης τῶν τέκνων Ανδρέου Κορομηλᾶ. Ἔκδοσις τρίτη. Ἐπεξεργασθεῖσα καὶ αὐξηθεῖσα κατὰ τὸ ἥμισυ. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τῆς τυπογρ. τῶν τεκν. Ανδρέου Κορομηλᾶ 1864.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm