Ιππόλυτος Teisonniere
Γραμματικὴ τῆς Γαλλικῆς γλώσσης / Grammaire Française
-
-
Ερμούπολη 1837
1 τόμος, σ. 136, 21 x 13.5 cm
-
Γ. Μελισταγούς
ελληνικά - γαλλικά

Γραμματικὴ τῆς Γαλλικῆς γλώσσης. Grammaire Française. Συντεθεῖσα κατὰ μίμησιν τῆς Γραμματικῆς τῶν Νοέλ καὶ Χαψάλ, ὑπὸ Ιππολύτου Teisonniere. Ἐν Ἐρμουπόλει, ἐκ τῆς τυπογραφίας Γ. Μελισταγούς 1837.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm