Λομόν
Γραμματικὴ διὰ τὴν Γαλλικὴν γλῶσσαν
Λετελλιέρ
Κωνσταντίνος Ζευαράς
Οδησσός 1832
1 τόμος, σ. 460, 22 χ 15 cm
-
Σχολείο Ελλήνων Εμπόρων
ελληνικά

Γραμματικὴ τοῦ Λομὸν διὰ τὴν Γαλλικὴν γλῶσσαν, αὐξηνθεῖσα ὑπὸ τοῦ Λετελλιέρ. Παρὰ δὲ Κωνσταντίνου Ζευαρᾶ, Ἕλληνος ἐξ εὐγενῶν, μεθερμηνευμένη μὲ τρόπον ὥστε πᾶς διδασκόμενος αὐτὴν ὁμογενὴς εἴτε γινώσκων εἴτε μὴ γινώσκων τὴν παλαιὰν ἑλληνικὴν γλῶσσαν δύναται νὰ τὴν μάθῃ εἰς ὀλίγον καιροῦ διάστημα. Ἐν Ὀδησσῷ, Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ τῶν Ἑλλήνων Ἐμπόρων Σχολείου 1832.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm