Γεώργιος Βεντότης
Γραμματικὴ τῆς Γαλλικῆς Διαλέκτου
-
-
Βιέννη 1809
1 τόμος, σ. 286, 18 χ 11 cm
Κωνσταντίνος Κουσκουρούλης
Γεωργίου Βενδώτη
ελληνικά - γαλλικά

Γραμματικὴ τῆς Γαλλικῆς Διαλέκτου. Συντεθεῖσα μετὰ πάσης ἐπιμελείας καὶ ἀκριβοῦς διορθώσεως παρὰ Γεωργίου Βεντότη. Νῦν δὲ τὸ τρίτον τύποις ἐκδοθεῖσα δαπάνῃ τοῦ τιμιωτάτου ἐν πραγματευταῖς κυρίου κυρίου Κωνσταντίνου Κουσκουρούλη. Ἐν Βιέννῃ τῆς Αὐστρίας. Ἐκ τῆς τυπογραφίας Γεωργίου Βενδώτου. 1809.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm