Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος
Ῥητορικὴ τέχνη
-
-
Βιέννη 1815
1 τόμος, σ. 486, 21 χ 12 cm
-
Ιωάννου Σνίρερ
ελληνικά

Ῥητορικὴ τέχνη Συνταχθεῖσα χάριν τῆς Ἑλληνικῆς Νεολαίας. Ἀφιερωθεῖσα δὲ τοῖς Ἐκλαμπροτάτοις καὶ Περιβλέπτοις κυρίοις κυρίοις Γεωργίῳ καὶ Κωνσταντίνῳ Καρατζᾷ ταῖς Ἀγαθαῖς Ἑλλήνων Ἐλπίσι παρὰ Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου τοῦ Αἰγυπτίου, ἐν Βιέννῃ ἐκ τῆς τυπογραφίας τοῦ Ἰωάννου Σνίρερ 1815.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm