Σ. Βυζάντιος - Ρ. Ραγκαβής
Ἑλληνικὴ Χρηστομάθεια τ. 2ος
-
-
Αθήνα 1875
τόμος 2ος, σ. 288, 20 x 13 cm
-
-
ελληνικά

Ἑλληνικὴ Χρηστομάθεια ἐκ τῶν δοκιμωτέρων Ἑλλήνων πεζογράφων καὶ ποιητῶν. Μετὰ σχολίων γραμματικῶν ἱστορικῶν καὶ γεωγραφικῶν, καὶ μετ’ ἐπιτόμων φιλολογικῶν καὶ κριτικῶν ἐκθέσεων, Διῃρημένη εἰς τόμους πέντε. Πρὸς χρῆσιν τῶν ἀπανταχοῦ Ἑλληνικῶν Σχολείων καὶ Γυμνασίων. Ὑπὸ Σ. Δ. Βυζαντίου καὶ Α. Ρ. Ῥαγκαβῆ. Ἔκδοσις ὀγδόη. Ἐπιδιορθωμένη κατὰ τὰς τελευταίας Γερμανικὰς στερεοτύπους ἐκδόσεις. Κατ’ ἔγκρισιν τοῦ ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως Ὑπουργείου. Τόμος δεύτερος. Ἐν Ἀθήναις 1875.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm