Σ. Βυζάντιος - Ρ. Ραγκαβής
Ἑλληνικὴ Χρηστομάθεια τ. 1ος
-
-
Αθήνα 1883
τόμος 1ος, σ. 256.
-
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Ἑλληνικὴ Χρηστομάθεια ἐκ τῶν δοκιμωτέρων Ἑλλήνων πεζογράφων καὶ ποιητῶν. Πρὸς χρῆσιν τῶν ἀπανταχοῦ Ἑλληνικῶν Σχολείων καὶ Γυμνασίων. Ὑπὸ Σ. Δ. Βυζαντίου καὶ Α. Ρ. Ῥαγκαβῆ. Ἔκδοσις ἕκτη Στερεότυπος. Ἐγκρίσει τοῦ ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως Ὑπουργείου. Τόμος πρῶτος. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τῶν καταστημάτων Ἀνδρέου Κορομηλᾶ 1883.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm