Σ. Βυζάντιος - Ρ. Ραγκαβής
Ἑλληνικὴ Χρηστομάθεια τ.5ος (εκδ. 5η)
-
-
Αθήνα 1852
τόμος 5ος, σ. 230, 21 x 14 cm
Ανδρέας Κορομηλάς
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Ἑλληνικὴ Χρηστομάθεια ἐκ τῶν δοκιμωτέρων Ἑλλήνων πεζογράφων καὶ ποιητῶν. Μετὰ σχολίων γραμματικῶν ἱστορικῶν καὶ γεωγραφικῶν, καὶ μετ’ ἐπιτόμων φιλολογικῶν καὶ κριτικῶν ἐκθέσεων, Διῃρημένη εἰς τόμους πέντε. Πρὸς χρῆσιν τῶν ἀπανταχοῦ Ἑλλην. Σχολείων καὶ Γυμνασίων. Ἔκδοσις Πέμπτη Στερεότυπος. Ὑπὸ Σ. Δ. Βυζαντίου καὶ Α. Ρ. Ῥαγκαβῆ. Δαπάναις Ανδρέου Κορομηλᾶ. Κατ’ ἔγκρισιν τοῦ ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως Ὑπουργείου. Τόμος πέμπτος. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τῆς τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλᾶ 1852.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm