-
Ἑλληνικὴ Χρηστομάθεια ἤ συλλογὴ τεμαχίων τ. 3ος (εκδ. 4η)
Σ. Βυζάντιος - Ρ. Ραγκαβής
-
Αθήνα 1851
τόμος 3ος, σ. 288, 23 x 15.5 cm
Ανδρέας Κορομηλάς
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Ἑλληνικὴ Χρηστομάθεια ἤ συλλογὴ τεμαχίων ἐκ τῶν δοκιμοτέρων Ἑλλην. Πεζογράφων καὶ ποιητῶν. Μετὰ σχολίων γραμματικῶν ἱστορικῶν καὶ γεωγραφικῶν, καὶ μετ’ ἐπιτόμων φιλολογικῶν καὶ κριτικῶν ἐκθέσεων. Διῃρημένη εἰς τόμους τρεῖς. Πρὸς χρῆσιν τῶν ἀπανταχοῦ Ἑλλην. Σχολείων καὶ Γυμνασίων. Ἔκδοσις τετάρτη Στερεότυπος. Κατὰ τὸ ἕν τρίτον ἐπαυξηθεῖσα καὶ μετὰ πλείστης ἐπιμελείας διορθωθεῖσα ὑπὸ Σ. Δ. Βυζαντίου καὶ Α. Ρ. Ῥαγκαβῆ. Δαπάναις Ανδρέου Κορομηλᾶ. Κατ’ ἔγκρισιν τοῦ ἐπὶ τῶν Ἐκκλησ. καὶ τῆς Δημ. Ἐκπαιδεύσ. Ὑπουργείου. Τόμος τρίτος. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τῆς τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλᾶ 1851.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm