Γ. Σερούιος
Λεξικὸν τῆς ἑλληνικῆς ὀρθογραφίας
-
-
Ερμούπολη 1837
1 τόμος, σ. 92, 20 x 12 cm
-
Γ. Μελισταγούς
ελληνικά

Λεξικὸν τῆς ἑλληνικῆς ὀρθογραφίας ἤ ὀρθογραφικὸν νεομέθοδον. Περιέχον τοὺς ἀναγκαιοτάτους τῆς ὀρθογραφίας Κανόνας, ἐξηρευνημένους ἐτυμολογικῶς, καὶ γενικευμένους ὅσον ἐνδέχεται. Ἔτι Κατὰ ποίους κανόνας γίνεται ἡ σύνθεσις καὶ παραγωγή. Πηγαὶ Παραγωγῆς πόσαι καὶ ποῖαι. Περἰ Ἐνεργητικότητος, παθητικότητος καὶ μεσότητος τῶν Διαφόρων ὀνοματικῶν Τύπων. Παρατηρήσεις Γενικαὶ ἐπὶ τῶν Ῥημάτων. Ἀπὸ μελέτας καὶ Παρατηρήσεις Γ. Σερουΐου. Ἐν Ἐρμουπόλει ἐκ τῆς τυπογραφίας Γ. Μελισταγούς, 1837.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm