Φ. Ιακώβσιος [Jacobs Friedrich Christian Wilhelm]
Στοιχεία τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης
Θεόκλητος Φαρμακίδης
-
Κέρκυρα 1830
τόμος 3ος, σ. 359, 18 x 11 cm
Ιόνιο Κράτος
Τυπογραφείο Κυβερνήσεως, Κέρκυρα
ελληνικά

Στοιχεία τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης ὑπὸ Φ. Ἰακωβσίου. Μεθαρμοσθέντα μὲν ὑπὸ Θ. Φαρμακίδου κτλ. Νῦν δὲ μετατυπωθέντα δαπάνῃ τοῦ Ιονίου Κράτους, εἰς χρῆσιν τῶν δευτερευόντων σχολείων τοῦ αὐτοῦ, κατὰ δοκιμασίαν τῶν τῆς δημοσίας παιδείας Ἐπιμελητῶν. Τόμος τρίτος. Περίοδος Τρίτη. Κέρκυρα ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τῆς Κυβερνήσεως 1830.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm