Δημήτριος Δάρβαρης
Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν
Ιωάννης Δάρβαρης
-
Βιέννη 1798
1 τόμος, σ. 258 και πίνακας και Εἴδησις, 18 x 11 cm
-
Γεωργίου Βενδότη
ελληνικά

Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν. Περιέχουσα διαφόρους Ἑλληνικοὺς Διαλόγους πάνυ ὠφελίμους εἰς τρεῖς Ἑκατοντάδας διῃρημένους συναρμοσθεῖσα παρὰ Δημητρίου Νικολάου τοῦ Δαρβάρεως τοῦ ἐκ Κλεισούρας τῆς Μακεδονίας πρὸς χρῆσιν τῶν Πρωτοπείρων τῆς Ἑλλάδος φωνῆς καὶ ἐκδοθεῖσα ὑπὸ τοῦ τιμιωτάτου Αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἰωάννου Νικολάου τοῦ Δαρβάρεως, Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας. Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ Γεωργίου Βενδότη 1798.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm