Γ. Γεννάδιος
Γραμματικὴ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης (Γ. Γενναδίου)
Γ. Παπασλιώτης
-
Αθήνα 1857
1 τόμος, σ. 304, 21.5 x 14 cm
Ανδρέας Κορομηλάς
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Γραμματικὴ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, Συνταχθεῖσα μὲν ὑπὸ Γ. Γενναδίου, κατὰ διαταγὴν τῆς κυβερνήσεως, πρὸς χρῆσιν τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων τοῦ κράτους, Διασκευασθεῖσα δὲ νῦν, Ἄλλοις τε πολλοῖς συμπληρωθεῖσα καὶ τῇ προσθήκῃ Συντακτικοῦ ἐπαυξηθεῖσα ὑπὸ Γ. Παπασλιώτου. Ἐκδίδοται δαπάναις Ἀνδρέου Κορομηλᾶ. Στερεοτύπως. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τῆς τυπογραφίας Ἀνδρέου Κορομηλᾶ 1857.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm