Κωνσταντίνος Καραϊωάννου
Θησαυρὸς Γραμματικῆς
Πολυζώης Κοντός
-
Βούδα 1797
τόμος 2ος, σ. 441 και πίνακας, 21 x 13 cm
-
Βασιλική Τυπογραφία της Ακαδημίας της Ουγγαρίας
ελληνικά

Θησαυρὸς Γραμματικῆς συντεθεὶς μὲν ὡς οἷον τε εὐμεθόδως παρὰ τοῦ ἐπιστημονικωτάτου ἰατροφιλοσόφου Κωνσταντίνου Καραϊωάννου Περιέχων ἀνελλειπῶς ἐκ πάντων τῶν γραμματικῶν τὸ κάλλιστον. Ἀφιερωθεὶς δὲ τοῖς ἐκλαμπροτάτοις καὶ ἐλλογίμοις ὑιοῖς τοῦ Ὑψηλοτάτου Εὐσεβεστάτου καὶ Σοφωτάτου Ἡγεμόνος πάσης Οὐγκροβλαχίας κυρίου Ἰωάννου Ἀλεξάνδρου Κωνσταντίωου Μουρούζη Κωνσταντίνῳ, Γεωργίῳ, Δημητρίῳ, Νικολάῳ, καὶ τῷ Ἐκλαμπροτάτῳ Αὐταδέλφῳ Αὐτοῦ Κυρίῳ Παναγιώτη. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδίδοται μετὰ προσθήκης πολλῶν Κανόνων ἀνεκδότων, καὶ ἀναγκαίων παραδειγμάτων φιλοπόνῳ σπουδῇ, καὶ ἀκριβῇ διορθώσει τοῦ ἐν Ἱερεύσιν ἐλαχίστου Πολυζώη Κοντού διδασκάλου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Τόμος Β. Ἐν Βούδα, Ἐν τῇ Βασιλικῇ Τυπογραφίᾳ τῆς κατ' Οὐγκαρίαν Ἀκαδημίας, 1797.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm