Λεόντιος Αναστασιάδης
Στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς γραμματικῆς
-
-
Αθήνα 1848
1 τόμος, σ. 136, 21 x 14.5 cm
-
Σ. Κ. Βλαστού
ελληνικά

Στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς γραμματικῆς, πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητῶν τοῦ Δ.΄ τμήματος τῶν ἀλληλοδιδακτικῶν σχολείων, Ἐγκρίσει τῆς Κυβερνήσεως ἐρανισθέντα καὶ πρὸς τὸ εὐληπτότερον συναρμοσθέντα, ὑπὸ Λεοντίου Μ. Αναστασιάδου. Ἔκδοσις Δευτέρα. Ἐπιδιορθωθεῖσα καὶ μεταῤῥυθμισθεῖσα Ἐν ᾗ προσετέθη καὶ κατάλογος ἀνωμάλων καὶ ἐλλιπῶν καὶ ἄλλων ὁμαλῶν μὲν, δυσχερεστέρων δὲ ῥημάτων πλείστων. Ἀθήνησι ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοῦ 1848.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm