Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος
Ἡ Γραμματικὴ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης
-
-
Οδησσός 1829
1 τόμος, σ. 714, 20 x 12 cm
-
Σχολείο Ελλήνων Εμπόρων
ελληνικά

Ἡ Γραμματικὴ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης. Ἐκ πολλῶν συνερανισθεῖσα ὑπὸ Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου, ἐν Ὀδησσῷ, ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ τῶν Ἑλλήνων Ἐμπόρων σχολείου, 1829.