Κωνσταντίνος Λάσκαρις ο Βυζάντιος
Νέος Λάσκαρις
Ευφρόνιος Ραφαήλ Πόποβιτζ
-
Πέστη 1808
1 τόμος, σ. 282, 17.5 χ 10.5 cm
-
Ματθία Τράτνερ
ελληνικά

Νέος Λάσκαρις ἤτοι τὸ ἑτυμολογικὸν μέρος τῆς τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως τοῦ Βυζαντίου Γραμματικῆς τῆς πάνυ ὠφελίμου καὶ ἀναγκαιοτάτης ὅπερ ἐπαυξηθὲν, ἑτερικλίτοις Ὀνόμασιν, Ἀνωμάλοις τε Ῥήμασι, καὶ τισιν ἀναγκαίαις ἁπλαῖς Σημειώσεσι πρὸς κατάληψιν τῶν Περιεχομένων. Τύποις ἐξεδόθη παρὰ τοῦ ἐν Διδασκάλοις ἐλαχίστου Ευφρονίου Ῥαφαὴλ του πίκλην Πόποβιτζ, τοῦ ἐν Κοζάνης τῆς Μακεδονίας. Ἐν Πέστῃ τῆς Οὐγκαρίας, ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ Ματθία Τράτνερ 1808.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm