Αναστασιάδης Μ
Στοιχεία Ελληνικής Γραμματκής
-
-
Αθήνα 1852
1 τόμος, σ. 128, 19.5 χ 13 cm
Σ. Κ. Βλαστός
Σ. Κ. Βλαστός
ελληνική

Στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς γραμματικῆς, πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητῶν τοῦ Δ.΄ τμήματος τῶν αλληλοδιδακτικῶν σχολείων, Ἐγκρίσει τῆς Κυβερνήσεως ἐρανισθέντα καὶ πρὸς τὸ εὐληπτότερον συναρμοσθέντα, ὑπὸ Λεοντίου Μ. Αναστασιάδου. Ἔκδοσις Τρίτη. Ἐν Ἀθήναις τύποις καὶ ἀναλώμασι Σ. Κ. Βλαστοῦ 1852.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm