Γεράσιμος Βλάχος
Θησαυρὸς Τετράγλωσσος
-
-
Βενετία 1723
1 τόμος, σ. 673, 20 x 13 cm
-
Αντωνίου Βόρτολι
ελληνικά

Γερασίμου Βλάχου τοῦ Κρητὸς Μητροπολίτου Φιλαδελφείας, καὶ τῶν Ἑνετίῃσι Ῥωμαίων Προέδρου Θησαυρὸς Τετράγλωσσος. Ἐκ διαφόρων παλαιῶντε καὶ νεωτέρων Λεξικῶν συλλεχθεὶς, Μετὰ τῆς τῶν Ἐπιθέτων ἐκλογῆς, καὶ διττοῦ τῶν Λατινικῶντε καὶ Ἰταλικῶν Λέξεων Πίνακος· Νεωστὶ μετὰ προσθήκης πλείστων ἀναγκαίων Λέξεων, Καὶ μετ’ ἀκριβοῦς ἐπανορθώσεως κατὰ τοὺς νεωτέρους ἐν τῇ Λατινικῇ καὶ Ἰταλικῇ Γλώσσῃ τῆς Ὀρθογραφίας κανόνας Μετατυπωθείς.

Gerasimi Vlachi Cretensis Archiepiscopi Philadelphiae, et Venetis Graecorum Praesidis Thesaurus Quatuor Linguarum. Ex pluribus Antiquis ac Recentioribus Dictionariis collectus, Cum Epithetorum delectu, duplicique Latinarum & Italicarum Dictionum Indice: Nunc verò in meliorem formam redactus, innumeris Vocabulis auctus, atque ad Recentioris cùm in Latina, tùm in Italica Lingua Orthographie leges emendatus. Ἑνετίῃσιν, ψκγ΄. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι. Superiorum Permissu, Ac Privilegio.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm