Γεώργιος Γεννάδιος
Γραμματικὴ Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, τ. 1ος
-
-
Αίγινα 1832
τόμος 1ος, σ. 378, 20 x 13 cm
-
Εθνική Τυπογραφία Αιγίνης
ελληνικά

Γραμματικὴ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης ἐκ διαφόρων συνερανισθεῖσα ὑπὸ Γεωργίου Γενναδίου. Τόμος πρῶτος. Ἐν Αἰγίνῃ ἐκ τῆς ἐθνικῆς τυπογραφίας διευθυνομένης ὑπὸ Γεωργίου Αποστολίδου Κοσμήτου. 1832.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm