Παπά Ευθυμίου Βασίλειος
Φεραυγὴς Γραμματικὴ πρακτική
-
-
Βιέννη 1811
1 τόμος, σ. 477, 20 x 12 cm
-
Ιω. Βαρθολ. Τζβεκίου, πρώην Βενδώτου
ελληνικά

Φεραυγὴς Γραμματικὴ πρακτικὴ τῆς παλαιᾶς ἑλληνικῆς γλώσσης ἧς βιβλία πέντε Τεχνολογικὸν- Ὀρθογραφικὸν- Συντακτικὸν- Διαλεκτικὸν- καὶ Ποιητικόν. Συνταχθεῖσα εἰς τὴν νέαν Ἑλληνικὴν κατὰ τὴν μεθοδικωτάτην Λατινο-Γερμανικὴν τοῦ Βρεδέρου ὑπὸ Βασιλείου Π. π. Εὐθυμίου Κωνσταντζιώτου. Παιδείας ἕνεκα τῶν τὴν Ἑλλάδα φωνὴν διδασκομένων Γραικῶν. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας. Ἐκ τῆς τυπογραφίας τοῦ Ιω. Βαρθολ. Τζβεκίου, πρώην Βενδώτου. 1811.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm