Ευγένιος Βούλγαρης
Κριτικαὶ Ἐπιστάσεις
-
-
Βιέννη 1806
1 τόμος, σ. 486, 18 χ 11.5 cm
Αυτάδελφοι Ζωσιμάδες
Σχραιμβλ
ελληνικά

Ἐπὶ τῶν ὑπομνηματικῶν παρεκβολῶν τοῦ Σοφολογιωτάτου ἐν Ἱεροδιακόνοις Νεοφύτου τῶν εἰς τὸ τέταρτον τῆς Γραμματικῆς Θεοδώρου τοῦ Γαζῆ Κριτικαὶ Ἐπιστάσεις, ἐκτεθεῖσαι μὲν καὶ φιλοπονηθεῖσαι ὑπὸ τοῦ πανιερωτάτου ἀρχιεπισκόπου κυρίου Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως Ἱεροδιακόνου ἔτι ὄντος, καὶ σχολαρχοῦντος ἔντε Ἰωαννίνοις, καὶ ἐν τῇ Ἀθωνιάδι Ἀκαδημίᾳ, καὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει, πρὸς ἀκρόασιν τῶν παρ’ αὐτῷ μαθητιώντων. Τὰ δὲ νῦν τύποις ἐκδοθεῖσαι ὑπὸ τῆς φιλογενοῦς αὐταδελφότητος τῶν κυρίων Ζωσιμάδων Α. καὶ Ν. καὶ Ζ. καὶ Μ. Ἐπὶ το διανεμηθῆναι δωρεὰν τοῖς φιλεπιστήμοσι τῶν Ἑλλήνων Νεανίσκοις. Ἐν Βιέννῃ 1806. Τύποις Σραιμβλείοις.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm