Ηλίας Ανδρέας Βουρδιγαλήνσιος [Helias Andreae Burdigalensis]
Σχόλια εἰς τὸ τέταρτον βιβλίον τῆς Θεοδώρου τοῦ Γαζῆ Γραμματικῆς
-
Ευγένιος Βούλγαρης
Βιέννη 1805
1 τόμος, σ. 258, 19 x 11 cm
Αυτάδελφοι Ζωσιμάδες
Ιωάννα Σχραιμβλ
ελληνικά

Σχόλια εἰς τὸ τέταρτον βιβλίον τῆς Θεοδώρου τοῦ Γαζῆ Γραμματικῆς, συντεθέντα εἰς τὴν Λατινικὴν Διάλεκτον παρὰ Ἡλίου Ἀνδρέου Βουρδιγαληνσίου, ἀπὸ δὲ τῆς Λατινικῆς εἰς τὴν Ἑλληνικὴν μετενεχθέντα, καὶ παραδείγμασι πλείστοις διασαφηνισθέντα ὑπὸ τοῦ πανιερωτάτου καὶ σοφολογιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κυρίου. Ευγενίου τοῦ Βουλγάρεως , ἔτι διακόνου ὄντος, καὶ σχολαρχοῦντος ἐν Ἰωαννίνοις, ἐν Ἄθωνι, καὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει, νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθέντα δαπάνῃ τῆς φιλογενοῦς Αὐταδελφότητος τῶν Κυρίων Ζωσιμάδων. Α. Ν. Ζ. Μ. Τῶν ἐξ Ἰωαννίνων ἐπὶ τῷ διανεμηθῆναι δωρεὰν τοῖς φιλομαθέσι τῶν Ἑλλήνων. Ἐν Βιέννῃ παρὰ Ιωάννα Σχραίμβλ. 1805.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm