Ιωάννης Δραΐκης
Γραμματικὴ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης (Δραΐκη)
-
-
Αθήνα 1864
1 τόμος, σ. 172, 21.5 x 14.5 cm
-
Σ. Κ. Βλαστού
ελληνικά

Γραμματικὴ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, συνταχθεῖσα ὑπὸ Ιωάννου Δραΐκη. Σχολάρχου τῆς ἐν Μεσολογγίῳ Ἑλληνικῆς Σχολῆς. Πρὸς χρῆσιν τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοῦ 1864.