Ιωάννης Δραΐκης
Γραμματικὴ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης (Δραΐκη)
-
-
Αθήνα 1864
1 τόμος, σ. 172, 21.5 x 14.5 cm
-
Σ. Κ. Βλαστού
ελληνικά

Γραμματικὴ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, συνταχθεῖσα ὑπὸ Ιωάννου Δραΐκη. Σχολάρχου τῆς ἐν Μεσολογγίῳ Ἑλληνικῆς Σχολῆς. Πρὸς χρῆσιν τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοῦ 1864.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm